درباره تیم اسلیم فا

د رمجله اسلیم فا درباره دوخت و دوز، طراحی لباس و انتخاب لباس، گلدوزی، مجله خبری و مطالعاتی و آموزشی دوخت لباس خواهید خواند.