تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت و حق مردم است

به گزارش اسلیم فا، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس اصول مختلف قانون اساسی و سایر قوانین کشور تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت و حق مردم است.

تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت و حق مردم است

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، دکتر علی حیدری در همایش تأمین اجتماعی و حقوق شهروندی که عصر روز یکشنبه 24 آذرماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد گفت: تأمین اجتماعی در تحقق حقوق شهروندی در طول زندگی افراد و شرایط مختلفی که افراد در ادوار مختلف زندگی دارند اهمیت بالایی دارد و نظام تأمین اجتماعی باید حداقل حقوق فردی و اجتماعی را برای همه آحاد جامعه فراهم کند.

وی با اشاره به وظایف دولت ها در موضوع توازن اجتماعی و اتخاذ سیاست های بازتوزیعی، گفت: تأمین اجتماعی در این حوزه نیز دارای اهمیت است و بر همین اساس در اصل 3 و اصل 43 قانون اساسی تأمین اجتماعی از تکالیف دولت محسوب می شود.

حیدری ادامه داد: در اصل 29 قانون اساسی نیز به صراحت درباره تکلیف دولت برای برقراری نظام تأمین اجتماعی با مشارکت بیمه شدگان تأکید شده است.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به نقش تأمین اجتماعی در تحکیم دموکراسی پرداخت و گفت: افرادی که از تأمین اجتماعی مکفی برخوردار باشند می توانند به صورت واقعی و اثرگذار در فرآیند های دموکراتیک و انتخابات مشارکت داشته باشند و در غیراین صورت رویکرد های پوپولیستی بر انتخابات حاکم می شود و کاریکاتوری از انتخابات و دموکراسی در جوامع شکل می گیرد.

حیدری با بیان اینکه تأمین اجتماعی را باید به عنوان حق مردم و تکلیف دولت به شمار آوریم نه لطف و مرحمت دولت به مردم، گفت: تفاوت این دو نوع نگاه اثرات خود را در مسائل گوناگون مربوط به تأمین اجتماعی نشان می دهد.

وی مداخله دولت ها در نظام تأمین اجتماعی را در تمامی جوامع بدیهی دانست و گفت: در آزادترین حکومت ها و نظام های سیاسی نیز مداخله دولت ها در حوزه تأمین اجتماعی مجاز است. اجباری بودن مشارکت در طرح های تأمین اجتماعی در سطوح پایه از جمله مداخلات دولت است که افراد در سنین جوانی بایستی در طرح های تأمین اجتماعی مشارکت کنند تا در شرایط خاص و دوران سالمندی از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی در ادامه به موضوع تأمین اجتماعی در اسلام و ایران قبل از دوران مدرن اشاره کرد و گفت: تأمین اجتماعی در اسلام و ایران نیز مصادیق زیادی دارد. حضرت محمد (ص) در کنار مسجدالنبی عمارت صفه را می سازد که خوراک، پوشاک و سرپناه را برای اقشار محروم جامعه فراهم می کند و در روایات و سیره ائمه معصومین نیز اشارات زیادی مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد.

حیدری افزود: در تاریخ ایران باستان و قبل از دوران مدرن مصادیق قابل توجهی در توزیع ریسک شاهد هستیم و نظامات مختلفی در بین خانوار ها برای حمایت از یکدیگر و توزیع ریسک برقرار بوده است. در کتیبه داریوش نیز این موضوع که کارگر و کارفرما بر هم ظلم روا نمی کرده اند به عنوان افتخار داریوش ذکر شده است. الواح تخت جمشید نیز شاهد هستیم که حتی کارگران خارجی نیز از حقوق مناسب و غرامت دستمزد داشته اند. در وقف نامه ربع رشیدی تبریز و همچنین در ایلات بختیاری نوعی از نظام تأمین اجتماعی برقرار بوده است.

وی در ادامه به تشریح مکانیزم های مختلف برای برقراری نظام بیمه اجتماعی پرداخت و گفت: برای برقراری یک نظام بیمه اجتماعی دو روش کلی وجود دارد. روش اول این است که به تمامی افراد تحت پوشش فارغ از نوع مشارکت آنان خدمات یکسانی ارائه شود و روش دوم این است هر فرد متناسب با میزان مشارکت از خدمات بیمه اجتماعی برخوردار شود.

حیدری افزود: تنظیم مقررات و فعالیت نظام بیمه اجتماعی بر اساس هر کدام از این دو روش اقتضائات و عوارض مشخصی دارد و معمولا نظام بیمه ای در جوامع مختلف با تلفیقی از این دو روش متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی توسعه می یابد.

وی با بیان اینکه روشی که در سازمان تأمین اجتماعی کشور ما مبنای فعالیت قرار گرفته است روش مزایای مشخص (Defined-Benefit) است و فارغ از اینکه چقدر حق بیمه دریافت شده باشد، مزایا برای فرد تضمین می شود، افزود: در برخی از کشور روش مشارکت مشخص (Defined- Contribution) برقرار می شود و متناسب با حق بیمه و سود حاصل از ذخایر به افراد خدمت رسانی می کنند فارغ از اینکه نیاز های او تأمین می شود یا خیر.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای برقراری عدالت و انصاف در جامعه بایستی بهره برداری از مزایای موهبتی کشور همچون انفال و منابع طبیعی باید مساوات برقرار شود و همه آحاد جامعه به طور یکسان برخوردار باشند. در کشور ما متاسفانه این شرایط وجود ندارد و ثروتمندان از یارانه پنهان بیشتری برخوردار هستند.

حیدری با تأکید بر اینکه در بخش بیمه ای باید اصول محاسبات بیمه ای برقرار باشد و مزایای بیمه ای متناسب با میزان مشارکت افراد تعریف شود، گفت: وقتی مزیتی اکتسابی باشد هر کسی به میزان کار و تلاش خود باید از آن برخوردار باشد. درباره محرومان و فقرا نیز که در معرض مخاطرات اقتصادی و اجتماعی قرار دارند نیز باید حداقل های زندگی آنان توسط دولت تأمین شود.

وی با بیان اینکه تأمین اجتماعی در تقسیم بندی نظام حاکمیت ذیل موضوع رفاه اجتماعی قرار می گیرد، گفت: قلمرو رفاه اجتماعی علاوه بر تأمین اجتماعی حوزه های دیگری از جمله مسکن، آموزش و پرورش، اشتغال و بهداشت است.

حیدری با اشاره به اینکه نظام تأمین اجتماعی شامل سه حوزه امدادی، حمایتی و بیمه ای است، گفت: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی در کشور ما یکی از سازمان های بیمه ای است و نام تأمین اجتماعی برای این سازمان یکی از عوامل ایجاد توقعات غیر بیمه ای برای آن است در حالی که این سازمان قبل از سال 1354 با نام سازمان بیمه های اجتماعی شناخته می شد.

وی گفت: بر اساس شعار های سازمان بین المللی کار توسعه اجتماعی بدون عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی میسر نیست و تأمین اجتماعی زیرساخت، ابزار و هدف توسعه است.

نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید حداقلی از تأمین اجتماعی برای افراد برقرار باشد تا مشارکت در توسعه در سطح جامعه افزایش یابد و فرآیند گذار به توسعه با چتر ایمنی و تأمین اجتماعی برقرار شود و با رسیدن به توسعه نیز ارتقاء سطح رفاه و تأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد.

شایسته شریعتمداری، معاون اداره کل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: همایش های گفتمان سازی و ترویج مفاهیم تأمین اجتماعی توسط معاونت فرهنگی این سازمان در دانشگاه ها برگزار می شود. هدف از برگزاری این همایش ها معرفی نقش تأمین اجتماعی در توسعه پایدار و آشنایی بیشتر دانشجویان با این مقوله مهم است.

دکتر علی اصغر سعیدی، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در این همایش گفت: سازمان تأمین اجتماعی در ادوار مختلف بیشتر مورد توجه اقتصاد دانان بوده و بعد اقتصادی این سازمان مورد توجه قرار گرفته است در حالی که این سازمان دارای اهمیت بالایی در حوزه اجتماعی است و باید بیش از گذشته مورد توجه حوزه علوم اجتماعی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در کشور های توسعه یافته نظام تأمین اجتماعی در هر کشور با کشور های دیگر متفاوت است، گفت: انواع نظام های تأمین اجتماعی با میزان تضاد طبقاتی جوامع مرتبط است و میزان مشارکت در تأمین هزینه طرح های تأمین اجتماعی حاصل چانه زنی و تضاد طبقاتی در جوامع مختلف است.

سعیدی شروع برقراری طرح های تأمین اجتماعی در ایران را با دولت سازی همزمان دانست و گفت: با تقویت جنبش های کارگری در تاریخ معاصر توسعه نظام تأمین اجتماعی نیز اجرا شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 13 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: slimfa.ir شناسه مطلب: 715

به "تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت و حق مردم است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت و حق مردم است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید